Activitati


Proiectul se va desfăşura în parteneriat cu două organizaţii (Opportunity Associates România şi Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii) cu experienţă semnificativă în activităţi de cercetare şi analiză organizaţională, activităţi de creştere a capacităţii de advocacy.
Ca urmare a realizării obiectivelor propuse vom avea ca rezultate aşteptate:
– Creșterea capacităţii de a realiza activităţi eficiente de advocacy pentru toţi membrii Comitetului Director al Federatiei Nationale „Omenia”;
– Creşterea nivelului de informaţie/educaţie pentru advocacy pentru toate cele 137 organizaţii C.A.R.P. federalizate dar şi autorităţi publice (minim 41 reprezentanţi de autorităţi centrale şi locale) , alte ONG-uri (minim 30) informate şi angajate în dezbateri publice privind problemele organizaţiilor C.A.R.P.;
– Se va crea Centrul de Management şi Advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia”, care va avea sarcini permanente de monitorizare a agendei de advocacy şi activităţi concrete de tip organizare de campanii şi evenimente de advocacy;
– Federaţia Nationala „Omenia” va avea un document strategic de advocacy, dezbătut participativ şi integrat în strategia generală a organizaţiei.

Acest impact va fi realizat prin acumularea rezultatelor aşteptate: 137 asociaţii membre C.A.R.P. vor fi informate despre proiect, 41 autorităţi publice locale informate, minim 3 autorităţi centrale informate, minim 30 ONG-uri informate, document analiză de nevoi, plan de advocacy, 20 persoane instruite în tehnici de advocacy, comunicare şi bună guvernare, dezvoltarea Centrului de Management şi Advocacy al Federaţiei C.A.R.P. Omenia, dezvoltarea strategiei de advocacy a Federaţiei Nationale „Omenia”, 4 sesiuni de consultare publică cu reprezentanţi ai autorităţilor publice pe o agenda stabilită de Federaţie în cadrul desfăşurării proiectului.

Grupul ţintă principal este constituit de reprezentanţii (15) Comitetului Director al Federaţiei Nationale ”Omenia”. Grupul ţintă secundar este reprezentat de cele 137 organizaţii membre ale Federaţiei Naţionale „Omenia” .

Impactul asupra grupului țintă va atinge toate cele 137 organizaţii C.A.R.P. federalizate dar şi autorităţi publice (minim 41 reprezentanţi de autorităţi centrale şi locale) , alte ONG-uri (minim 30). Se va crea Centrul de Management şi Advocacy al Federaţiei „Omenia”, care va avea sarcini permanente de monitorizare a agendei de advocacy şi activităţi concrete de tip organizare de campanii şi evenimente de advocacy. Acest Centru este parte importantă din sustenabilitatea proiectului.

A1. Informare şi publicitate – se va face popularizarea proiectului în rândul organizaţiilor membre ale Federaţiei Naţionale „Omenia”, precum şi către alţii factori interesaţi.
Iniţial se va face informare privind structura participării la proiect, comunicat de presă iar apoi pe parcursul derulării proiectului vor fi organizate activităţi de diseminare a rezultatelor. Această activitate se va realiza prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Federaţiei către proprii membri iar diseminarea pentru publicul larg, autorităţi şi ONG-uri se va face prin intermediul platformelor on-line ale ONG-urilor, prin presă şi prin trimiterea de comunicate de presă către ministere şi autorităţi locale şi realizarea unei pagini web a proiectului.
Rezultate:
• Se va realiza un plan de promovare
• 139 asociaţii membre C.A.R.P. vor fi informate despre proiect
• 41 autorităţi publice locale informate
• Minim 3 autorități centrale informate
• Minim 30 ONG-uri informate

Loc desfăşurare: Naţional
Responsabil: Solicitant

A2. Managementul proiectului – activitate transversală care se va derula pe tot parcursul derulării proiectului. Asigură buna desfăşurare a activităţilor proiectului, realizarea indicatorilor, îndeplinirea obiectivelor propuse. Membrii echipei de management au rolul de planificare detaliată, gestionare şi realizare ritmică şi de calitate a activităţilor.

Rezultate: Plan de implementare, monitorizare şi evaluare a proiectului

Locaţia: sediul proiectului – Bucureşti
Responsabil pentru implementare: Solicitant + Partener 1, 2

A3. Evaluarea capacităţii de advocacy a organizațiilor C.A.R.P. din România – Cercetarea va viza la partea de cercetare calitativă cei 15 membri ai Comitetului Director, iar pentru partea de cercetare cantitativă toate cele 137 asociaţii membre prin chestionare. Activitatea va presupune dezvoltarea unui instrument de evaluare a capacităţii de advocacy al Federaţiei Naţionale „Omenia”. (chestionar evaluare nevoi şi ghid de interviu focus grup). Odată instrumentele elaborate, ele se vor aplica prin organizarea de focus-grupuri şi trimiterea de chestionare celor 137 de asociaţii membre ale Federaţiei. Se vor organiza 2 focus-grupuri cu o durata de 1 zi la care vor participa 10 persoane, după care, timp de 5 zile se vor întocmi transcripturile discuţiilor şi se va face analiză datelor timp de 2 zile. Se vor realiza 6 interviuri aprofundate cu reprezentanţi ai conducerii Federaţiei Nationale”Omenia”. Pentru fiecare interviu se va face un un transcript şi apoi raport consolidat. Pentru analiză cantitativă se vor trimite chestionarele către asociaţiile membre, urmând că după o luna să se creeze o baza de date cu răspunsurile primite astfel încât să poată fi analizate. Datele cercetării calitative şi celei cantitative vor fi agregate în vederea redactării raportului privind capacitatea de advocacy a organizaţiilor membre ale Federaţiei Naţionale „Omenia”.

Rezultate
• Raport consolidat focus grup
• Baza de date cu informaţiile colectate prin chestionar
• Raport evaluare nevoi de advocacy
Locaţia: sediul proiectului – Bucureşti
Responsabil pentru implementare: Solicitantul menţine comunicarea cu asociaţiile membre pentru a participa la cercetare şi a asigura logistică necesară activităţilor de cercetare; Partenerul 1: ICCV participa la elaborarea instrumentului, la cercetare şi la elaborarea raportului

A.4 Sesiune de instruire advocacy
Sesiunea de instruire va avea că tema ”Tehnici şi strategii de advocacy pentru organizaţiile neguvernamentale” şi va conţine sesiuni dedicate tehnicilor de identificare şi definire a problemelor de advocay, formularea mesajelor de advocacy, organizarea campaniilor de advocacy, evaluarea campanii de advocacy. Sesiunea de instruire va dura 3 zile.
Participanţii vor fi membrii Comitetului Director (15 persoane) şi secretariatul Federaţiei „Omenia”(5 persoane).
Solicitantul va fi responsabil pentru asigurarea logisticii necesare organizării evenimentului de instruire iar Partenerul 1 – ICCV de elaborarea şi tipărirea materialului de curs şi livrarea sesiunii de instruire.
Activitatea de instruire în advocacy va fi gestionată de către Partener 1 -ICCV şi va include şi instruirea a 2 persoane din cadrul Secretariatului Federaţiei „Omenia” în managementul procesului de instruire şi în livrarea pe viitor a modulului de instruire în cadrul Centrului de Management şi Advocacy ce se va înfiinţa la nivel de Federaţie.

Rezultate:
• 20 persoane instruite cu competenţe crescute în politici publice
• 1 Manual de instruire dezvoltat
• 2 persoane instruite privind managementul procesului de instruire în advocacy.
• 2 persoane instruite în livrarea sesiunilor de formare în politici publice.
Loc desfăşurare: Bucureşti
Responsabil: Partner 1 -ICCV + Solicitant

A5. Instruire şi consultanţă în management organizaţional
Se vor organiza trei sesiuni de instruire pentru membrii Comitetului Director (15 persoane) şi secretariatul Federaţiei „Omenia” (5 persoane)

Prima sesiune de instruire se va concentra pe Comunicarea în reţea şi Comunicarea externă astfel încât participanţii să cunoască: Funcţii ale comunicării (informare, comandă, instruire, influenţare, convingere, îndrumare, consiliere, integrare şi menţinere), Modele şi Bariere în comunicare, Modalităţi–orală (verbal, nonverbal, paraverbala) şi în scris, Canale şi reţele de comunicare şi cum acestea se regăsesc în relaţiile publice, respectiv comunicarea externă.

A două sesiune va aborda guvernarea şi se va focusa pe guvernarea la nivel organizaţional, precum şi înţelegerea principiilor bunei guvernări la nivel de țară, astfel încât participanţii să înţeleagă modul în care se pot implică în elaborarea politicilor publice.
Primele 2 module de instruire vor avea o durata de 3 zile.

Pentru membrii viitorului Centru de management şi advocacy al Federaţiei „Omenia”se va oferi un model de evaluare instituţională a capacităţii asociaţiilor membre ale Federaţiei.
Acest model – Instrument de Evaluare Organizaţională -IEO- acoperă toate cele 6 domenii funcţionale ale unei organizaţii, respectiv: Conducere, Sisteme de Operare şi Management, Resurse Financiare, Servicii oferite şi Relaţii Externe.
Instrumentul şi metodologia de aplicare au fost validate în decursul timpului prin evaluarea instituţională a sute de organizaţii din România de către Partnerul 2 (OAR).
Activitatea va constă în 2 zile de instruire pentru membrii viitorului Centru de management şi advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia” în înţelegerea semnificaţiei şi rolului fiecărui domeniu funcţional precum şi în metodologia de aplicare. În continuare, o echipa formată dintr-un consultant OAR şi membrii viitorului Centru de advocacy şi management al Federaţiei vor face o aplicaţie practică a implementării modelului prin efectuarea unei evaluări instituţionale a asociaţiei solicitante , Asociația C.A.R.P. „Omenia”Bucureşti.

Conform metodologiei, se vor efectua 2 zile de interviuri cu stakeholderi ai asociaţiei (membrii, conducere, personal, autorităţi, furnizori, parteneri, voluntari), după care echipa va realiza un raport preliminar de evaluare (1 zi) ce va fi prezentat spre discuţie şi negociere a scorurilor cu persoanele cu rol de decizie din cadrul asociaţiei (1 zi). După ce scorurile vor fi agreate de toate părţile interesate, echipa va întocmi raportul final (1 zi).
Acesta activitate are scopul de a dezvoltă capacitatea Centrului de Management şi Advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia”, astfel încât, în viitor orice asociaţie membră C.A.R.P. să poată apela atunci când va dori să obţină asistenţă pentru îmbunătăţirea propriei capacităţi manageriale.

Activităţile de instruire în management organizaţional vor fi gestionate de către Partener 2- OAR şi vor include şi instruirea a 2 persoane din cadrul Secretariatului Federaţiei Nionale „Omenia”în managementul procesului de instruire şi în livrarea pe viitor a celor 3 module de instruire în cadrul Centrului de Management şi Advocacy ce se va înfiinţa la nivel de Federaţie .

Solicitantul va fi responsabil pentru asigurarea logisticii necesare organizării evnimentelor de instruire (transport, cazare pentru participanţi şi formatori, sala de instruire), iar partenerii de elaborarea şi tipărirea materialelor de curs şi livrarea sesiunilor de instruire.
Pe parcursul întregului proiect, un consultant al Partenerului 2 va oferi 30 de zile de asistenţă tehnică în probleme de management organizaţional.

Rezultate:
• 20 persoane instruite cu competenţe crescute în comunicare şi guvernare.
• 2 Manuale de instruire dezvoltate
• 2 persoane instruite privind managementul procesului de instruire
• 2 persoane instruite în livrarea sesiunilor de comunicare şi bună guvernare
• 5 persoane instruite în utilizarea instrumentului de evaluare instituţională
• 1 instrument de lucru
• 1 asociaţie C.A.R.P. evaluată din punct de vedere instituţional
• 1 raport de evaluare instituţională

Loc desfăşurare:Bucureşti
Responsabil: Partener 2 (OAR) + Solicitant

A6. Consultări publice cu reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (2) şi locale (2) pe problematica serviciilor sociale pentru vârstă a treia.

Se vor organiza 4 întâlniri de 1 zi cu reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (2) şi locale (2) pe teme identificate deja în cadrul programului că fiind prioritare pe agenda C.A.R.P.. Fiecare întâlnire va avea circa 40 participanti: membri C.A.R.P., reprezentanţi Autorităţi publice, alte ONG-uri activând în zona serviciilor sociale.
Fiecare întâlnire va fi pregătită dinainte cu un pachet de informaţii pregătit de C.A.R.P. “Omenia”Bucureşti şi va avea la baza activităţi de comunicare şi relaţii cu mass media.
Activitățile sunt gestionate de Solicitant cu colaborarea partenerilor.
Solicitantul este responsabil cu logistică necesară organizării activităţilor de consultare publică iar partenerii vor fi implicaţi în moderarea dezbaterilor şi pregătirea materialelor.

Rezultate:
• 40 persoane în poziţie de lidership în organizaţii publice şi ONG-uri vor fi informate despre problemele sesizate de C.A.R.P. în aria de politici publice privind serviciile sociale pentru vârstnici.
• 4 pachete de informaţii pregătite pentru susţinerea consultărilor publice
• 4 pachete de informaţii pentru presă

Loc desfăşurare:Bucureşti
Responsabil: Partener 1 (ICCV) + Solicitant

A7. Dezvoltarea strategiei de Advocacy a Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania
Partnerul 1(ICCV) va lucra cu Comitetul Director în identificarea priorităţilor de advocacy, vor întocmi împreună un plan de acţiune pentru atingerea obiectivelor strategice identificate, cu acţiuni, indicatori şi rezultate. În urmă finalizării acestui proces se va elabora un draft al strategiei de advocacy.
Draftul strategiei va fi prezentat membrilor Congresului Naţional (minim 137 membri) spre a fi discutat şi validat. Întâlnirea va avea durata de 2 zile şi se va desfăşura rezidenţial. În urmă validării Strategiei de Advocacy a Federaţiei Naționale Omenia a C.A.R.P.-urilor din România această va putea începe implementarea sa prin Centrul de Advocacy şi Management.

Rezultate:
• 1 draft strategie de advocacy elaborată
• 1 Strategie de advocacy validată la nivel naţional
Loc desfăşurare: Naţional
Responsabil: Partener 1- ICCV + Solicitant